ຣາຍການບຸນ
ກິຈກັມ ປະຈຳປີ 2024

Calendar of Events for 2024

03 - ບຸນພຣະເວສ (Boon Phravait)                       
ວັນເສົາ(Saturday) 03-23-24
04 - ບຸນປີໃໝ່ລາວ (Lao New Year)         ວັນເສົາ (Satuday) 04-13-24
05 - ບຸນວິສາຄະບູຊາ   (Boon Vesaakhabouxaa)
ວັນອາທິດ  (Sunday) 05-19-24
06 - ຕລາດນັດສາມັກຄີ (Marketfest) ວັນອາທິດ  (Sunday) 06-09-24
07 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ (Boon Kaophansa) ວັນເສົາ  (Sunday) 07-20-24
08 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ  (Boon Hawkhaopadupdin) ວັນອາທິດ  (Sunday) 08-25-24
09 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສລາກ  (Boon Hawkhaosalark) ວັນອາທິດ (Sunday) 09-15-24
10 - ບຸນອກກພັນສາ (Boon Orkphunsaa)
ວັນເສົາ  (Saturday) 10-19-24
11 - ບຸນກະຖິນ (Boon Kathin)         
ວັນອາທິດ (Sunday) 11-10-24
12 - ບຸນພຣະທາຕຫລວງ (Boon Phrathatluang)   ວັນເສົາ  (Saturday) 11-30-24
01 - ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ (New Year 2024)
ວັນຈັນ (Monday) 01-01-24
02 - ບຸນມາຄະບູຊາ (Boon Maakhabouxaa)       
       ປະຊູມຫລວງ (General Meeting)
ວັນເສົາ (Saturday)  02-24-24